Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

R

Radiometrisk datering. Betecknar olika metoder där man analyserar vissa radioaktiva grundämnens isotoper och deras dotterisotoper, och ur analysresultaten beräknar åldern på bergarter och mineral. Den metod som idag mest används på vårt urberg är uran-blymetoden. Vanligen görs analyserna på mineralet zirkon, som är uranhaltigt.

Rammelsbergit, ett tennvitt mineral med sammansättningen NiAs2. Lär ha hittats i Adak och Lainejaurgruvan. Den kan lätt förväxlas med Saffrolit och måste därför röntgas.


Rammelsbergit, Lainejaur, Lappland. Collection & Photo ©2022 Lennart Borg. Storlek 3x5 cm.

Rapakivi. Ett finskt namn som betyder ”rutten sten” och som används för att beteckna en grupp graniter med vissa kemiska, mineralogiska och texturella särdrag. Kemiskt är bergarterna rika på bland annat kalium och fluor, mineralogiskt innehåller de ofta ortoklas (i stället för mikroklin), ibland till och med järnrik olivin (fayalit), och texturellt innehåller de ofta stora, porfyriska, plagioklasmantlade ortoklaskristaller. Sistnämnda kallas rapakivitextur (se mantling). Termen rapakivi syftar på att graniter av detta slag i vissa områden har en stark tendens att grusvittra. Detta är f.ö. en bidragande orsak till den på 1600-talet av Daniel Tilas införda termen fältspat. Han observerade nämligen att sådan grusvittring lett till att stora kristaller av ”spat” (en term som avsåg tavelformade, speglande mineral som fältspat) ur sydvästra Finlands rapakivigranit frilagts och hamnat på fälten i sydvästra Finland.

Rappakivi = "på svenska rutten sten".
Luumäki, Finland.
Photo ©2007 Geonord
Rappakivi som fortfarande inte börjat att vittra sönder.
Luumäki, Finland.
Photo ©2007 Geonord
Polerad skiva av rappakivigranit, Finland.
Photo ©2003 Geonord
3x3 cm

Reaktionsskarn är en bergart, bestående av mineral uppkomna vid höjd temperatur genom reaktion mellan redan föreligganden ämnen, utan nämnvärd tillförsel av material utifrån.

Realgar. As4S4 eller AsS arseniksulfid. Finns inte i Sverige.


Realgar, Ciudad Real, Spain Collection & Photo © 2003 Geonord.biz

Rent guld, Au (grundämne).

Guld på kvarts. Björkdalsgruvan, Västerbottent
Photo ©2003 Geonord
Gulddendriter, Hope's Nose, Torquay, Devon, England
Collection & Photo
© 2003 Geonord

Men guld från Bolidengruvan då?


Boliden guld från 1926. © Ägaren vill vara anonym.

Rekristallisation. Innebär att en bergarts ursprungliga mineral med tiden, oftast under värmepåverkan, växer och ger nya, vanligtvis större kristaller. Vid rekristallisation (även kallad omkristallisering) kan också nya mineral bildas.

Reoignimbrit. En sekundärt fluten ignimbrit (se också Parataxit).

Replava. En typ av lava som bildas av lättflytande glödande lavaströmmar.

Rhyolit, detsamma som liparit eller kvartsporfyr namnet används främst i engelsk och amerikansk litteratur men ofta även i Sverige.

Richterit, en alkalihaltig, manganrik strålsten.

Richterskalan. En skala som används för att mäta en jordbävnings storlek.

Rodokrosit, se manganspat.


Rhodokrosit, Sweet Home Mine, USA.
Smithsonian National Museum display. Photo ©2007 Geonord.

Rodonit, ett ljust köttrött eller rosenrött, glasglänsande kompakta täta till korniga massor, på genomgångsytor svagt pärlemorglänsande, pyroxenliknande mineral med sammansättningen CaMn4Si5O15. Fynd finns på flera mangangruvor i Sverige.

Rodonit, Harstigen, Värmland, Sverige.
©1999. Hans Palm.
Rodonit kristaller, Chiurucu Mine, Huanzala, Peru.
Smithsonian National Museum display
©2007 Photo by Geonord.
Rodonit, Långban, Värmland, Sverige.
Collection & Photo
© 1998 Geonord.
Rodonit, Garpenberg Norra, Dalarna, Sverige.
Collection & Photo
© 2005 Geonord.biz.

Rombporfyr. En vulkanisk bergart eller gångbergart, mestadels av latitsammansättning,
karaktäriserad av rombformade fältspatströkorn.

Rosasite (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 är en koppar-zink hydroxid-karbonat och kan förekomma i brytvärda mängder. Finns inte i Sverige.


Rosasit, Oujda, Marocko. Collection & Photo © 2003 Geonord.biz.
Storlek 7x4 cm

Rosenkvarts. SiO2. Se kvarts.

Rubin, en rödfärgad korund, Al2O3, används som ädelsten.

Rubinkristaller samt på matrix. Budhipada, Indien. Collection & Photo © 2007 Geonord. & Ankur Gems, Indien.

Rutil, ett rött, mera sällan gult, gulbrunt eller svart mineral med sammansättningen TiO2.

Rutilnålar i kvarts,
Collection & Photo
© 2008 Geonord.biz.
Rutilkristaller, Graves Mountain, USA
Collection & Photo
© 2004 Geonord.

Ryolit. Den kiselrika (sura) vulkaniska bergart som svarar mot djupbergarten granit.
En ryolit är rik på kalifältspat och kvarts.

Rödbräckt. Järn som på grund av för hög svavelhalt gör att järnet vid smidning eller valsning blir skört, spricker i kanterna och faller sönder.

Rökkvarts SiO2. Se kvarts

©2001- GeoNord